Algemene voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke afspraken, offertes en overeenkomsten en alle daarmee verband houdende gesprekken en andere communicatie zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

elodievansytzama.nl richt zich op coaching, training, workshops en consultancy als bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsontwikkeling en organisatieontwikkeling. Ze is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 34323634

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is elodievansytzama.nl en ze gebruikt deze algemene voorwaarden bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van

elodievansytzama.nl.

Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken kunnen op verzoek vooraf schriftelijk worden vastgelegd in een offerte

aan opdrachtgever of aan werkgever van opdrachtgever, na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever cq werkgever stuurt desgewenst voor aanvang van de

opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst & AVG

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 2. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft opdrachtgever toestemming haar NAW gegevens plus telefoonnummer te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van opdrachtnemer voor administratieve doeleinden.
 3. De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat opdrachtnemer aantekeningen maakt van gesprekken met opdrachtgever uitsluitend met het doel de kwaliteit van (vervolg) gesprekken of trainingen en workshops met en voor opdrachtgever te verhogen. Opdrachtgever kan een foto c.q. kopie vragen van de aantekeningen die op opdrachtgever betrekking hebben.

Artikel 5 | Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan zijn vrijblijvend, inclusief prijs, inhoud en levertijd, en vervallen na 14 dagen..
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
 3. De opdrachtgever is op de hoogte gesteld van de door opdrachtnemer gevraagde tarieven.
 4. Een overeenkomst komt tot stand bij het maken van een coach afspraak na het intakegesprek of op het moment dat de door opdrachtgever cq werkgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst door opdrachtnemer is ontvangen en/of de overeenkomst per mail is bevestigd.
 5. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, huur van accommodatie, gebruik van onderwijs of digitale middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

 1. Opdrachtgever ontvangt een factuur van opdrachtnemer en de betaling dient te geschieden door overmaking van het gefactureerde bedrag op IBAN NL77 ABNA 0456771883 t.n.v. Elodie van Sytzama binnen een betalingstermijn van 14 dagen. Indien werkgever van opdrachtgever de coaching betaalt ontvangt deze bij aanvang een factuur vooruit.
 2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. Opdrachtgever is vanaf dat moment aansprakelijk voor wettelijke rente, buitengerechtelijk en gerechtelijke kosten verbonden aan de incasso van niet betaalde vorderingen op haar/hem, zijnde tenminste 15% van de hoofdsom. Tevens is BTW (21%) verschuldigd over de incassokosten.
 3. Betaling in termijnen is mogelijk indien een afspraak daarover voorafgaand aan de opdracht of training schriftelijk is vastgelegd en ondertekend door opdrachtgever. Indien een betalingstermijn verloopt zonder betaling is de gehele hoofdsom direct opeisbaar.
 4. Eventuele bezwaren over de factuur dient opdrachtgever binnen twee weken na ontvangst van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beëindiging

 1. De duur van het coachtraject zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijde met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. Beëindiging van het coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien zij/hij deze niet langer op prijs stelt of nodig acht.
 3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Betaling voor trainingen en workshops met open inschrijving

Bij aanvang van de training en/of workshops dient de volledige betaling op rekening van opdrachtnemer te zijn bijgeschreven.

Artikel 9 | Annulering voor trainingen en workshops met open inschrijving

1. Vervanging bij verhindering van opdrachtgever

Opdrachtgever mag zich – indien zij/hij niet in staat is deel te nemen – laten vervangen door iemand anders, mits die persoon aan de selectiecriteria van de training of workshop voldoet. Als opdrachtgever zich terugtrekt zonder geschikte vervanger is opdrachtgever

het cursusgeld verschuldigd aan opdrachtnemer zoals hierna vermeld.

2. Annulering door opdrachtgever

 1. Bij annulering na inschrijving tot twee weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 50%.
 2. Bij annulering na inschrijving binnen twee weken voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

3. Annulering of verzetten door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om coaching, training of workshops te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100%

van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Tevens kan opdrachtnemer een workshop of training verzetten, ook wegens het plotseling niet beschikbaar zijn van een of meerdere docenten of het onvoorzien niet beschikbaar zijn van een gereserveerde locatie. Opdrachtgevers zullen van het verzetten

terstond op de hoogte worden gesteld. Alleen indien dit voor opdrachtgever leidt tot aantoonbare nadelige gevolgen kan de training worden geannuleerd. In andere gevallen zal in overleg een oplossing worden gevonden, zoals bijvoorbeeld het deelnemen aan de

eerstvolgende training/workshop. Voor eventuele alternatieve data geldt dit artikel onverkort.

Artikel 10 | Het verzetten van afspraken – coaching

 1. Indien opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert zal opdrachtnemer 50% van de kosten in rekening brengen, en binnen 24 uur 100%, en is opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Bij niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is opdrachtgever verplicht deze te betalen.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 11 | Annulering voor consultancy, trajecten en in-house trainingen

Als opdrachtgever dan wel opdrachtnemer door onvoorziene omstandigheden gedwongen wordt de overeengekomen uitvoeringsdata van de activiteiten te veranderen. brengen zij elkaar terstond op de hoogte en treden in overleg om nieuwe uitvoeringsdata te plannen en over wat ieder zal doen om gevolgen van het uitstel te minimaliseren. De ten gevolge van het uitstel van de activiteiten eventueel onverhoopte extra kosten zijn voor rekening van de partij aan wiens zijde de oorzaak van het uitstel ligt. Als opdrachtgever de opdracht annuleert, is hij de volgende percentages van het overeengekomen bedrag voor de werkzaamheden verschuldigd:

 • Binnen drie maanden voor datum eerste activiteit: 50%
 • Binnen twee maanden voor datum eerste activiteit: 75%
 • Binnen een maand voor datum eerste activiteit: 100%

Bij annulering voor drie maanden voor de datum van de eerste activiteit is opdrachtgever de tot dan toe gemaakte directe en indirecte kosten verschuldigd.

Artikel 12 | Geheimhouding

Beide partijen zullen geheimhouding betrachten van wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of consultancyopdrachten.

Artikel 13 | Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer spant zich in om alle bovengenoemde activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks incidenteel foutieve inhoudelijk informatie wordt verstrekt, hetzij door de docent tijdens de les, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van de activiteit aan opdrachtgever wordt verstrekt. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langdurige looptijd, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde factuurbedrag.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 6. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (zoals trainer-acteurs, trainers, docenten, coaches, adviseurs of andere dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zij is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens de opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht zelf de ingeschakelde derden aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derde te verhalen.

Artikel 14 | Klachtenprocedure

 1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

Artikel 15 | Auteursrecht

Opdrachtnemer blijft eigenaresse van het auteursrecht op het schriftelijke materiaal dat zij verstrekt bij een offerte of uitvoering van coaching, training, consultancy en andere activiteiten. Gebruik mag alleen met toestemming van opdrachtnemer en duidelijke vermelding van haar website.

 

Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van de AVG van 25 mei 2018. Voor aanvang van de diensten door opdrachtnemer zijn deze aan de opdrachtgever verstrekt en vormen een onderdeel van de overeenkomst. Juli 2019